Опис

педагогічного досвіду

вчителя початкових класів і іноземної мови

Донецької загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів № 80

Донецької міської ради Донецької області

Воєводіної Анни Миколаївни

за темою

«Розвиток критичного мислення

 через  впровадження

інструментарію

ТРВЗ- педагогіки

як основа модернізації сучасного уроку

в початковій школі»

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність досвіду

 

Для сучасної освіти характерним є виникнення суперечностей і кризових ситуацій, що пов’язано з невідповідністю темпів і характеру соціальних і педагогічних процесів у країні. Прискорення науково-технічного прогресу, інформаційна революція в сучасному динамічному світі вимагає нових підходів до навчання й виховання молодого покоління. Традиційні педагогічні підходи до організації навчально-виховного процесу все частіше не задовольняють потреб школярів в ефективному, інтенсивному пізнанні навколишнього світу, у формуванні в результаті такого пізнання цілісної наукової картини світу. Існуюча сьогодні система навчання й виховання не завжди здатна створити відповідні умови для всебічного розвитку особистості учня. Потрібні нові підходи, що сприятимуть швидкому та ефективному засвоєнню наукових знань молодшими школярами. Запровадження технологій навчання й виховання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, здатне допомогти у вирішенні окреслених питань.

      Різноманітність та велика кількість сучасних інноваційних педагогічних технологій вимагає від учителів пильної уваги та відповідної підготовки до їх вибору та впровадження в навчально-виховний процес початкової школи. Інноваційна діяльність передбачає сформованість у вчителя найвищого ступеня педагогічної творчості, оскільки суть такої діяльності передбачає оновлення педагогічного процесу, внесення прогресивного у традиційну систему навчання й виховання.

Досвід за темою «Розвиток критичного мислення через розповсюдження інструментарію ТРВЗ — педагогіки як основа модернізації сучасного уроку в початковій школі» досить актуальний, бо  використання ТРВЗ педагогіки в початковій школі має на меті розвиток всесторонньої особистості і націлений  на модернізацію уроку, його вдосконалення.

 

 

Теоретична база

Теоретичною базою створеного досвіду є Закон України «Про освіту», «Про загальну початкову освіту», нові Державні стандарти, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Концепція національного виховання, Базова програма «Я у світі» та програма «Впевнений старт». Оскільки в основу мого досвіду покладені розвиток критичного мислення, пошуки інструментарію модернізації уроків  початкової освіти, проблему вдосконалення уроку вирішую на основі створення умов для співробітництва, співдружності, на поєднанні навчання, спілкування та творчості.

Останнім часом з’явилась низка робіт, які детально аналізують проблеми критичного мислення, проблему використання ТРВЗ педагогіки. Чільне місце посідають дослідження  Е.В.Бєлкіна-Ковальчук,  Г. С. Альтшуллера, В. М. Данченко, В. Зусман, Т. В. Кудрявцева, А. П. Лялікова, С. А. Новоселова, В.М . Одріна, В. П. Пархоменко. Теоретичні положення з проблеми розвитку творчих здібностей виводили у своїх працях. Теплов Б.М., Р.С. Немов, С.Л. Рубінштейн, Лук О.М., Пономарьов Я.А. З педагогічної  точки зору цю проблему досліджували І.Я. Лернер, Н.С. Щуркова, В.А. Левін, А.А. Мелік-Пашаєв.

 

 

 


Інноваційність досвіду

 

Ми знаємо, що діти навчаються ефективно, коли вони мають можливість слідувати своїм інтересам, здійснювати вибір, активно взаємодіяти з різними матеріалами та одне з одним. Тому ми повинні постійно ставити для себе запитання: чи ми хочемо виховати роботів, які будуть повторювати та з точністю відтворювати все, що їм буде сказано, чи, навпаки, ми хочемо розвинути потяг і любов до навчання, критичне мислення, виховувати творчих та соціально відповідальних особистостей?

Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем з використанням однакових технологій, методів, прийомів та засобів навчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший.

Використання ТРВЗ — педагогіки здатне забезпечити нову якісну освіту, вона ввібрала в себе все найгарніше, що дала нам світова педагогічна спадщина.

Вважаю, що життєвий досвід дитини — вирішальний фактор формування особистості, а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те, що їй органічно притаманне. Мета моєї діяльності : не управляти процесом засвоєння учнями знань, а супроводжувати формування компетентної особистості.  Головними завданнями своєї роботи вважаю —  розширення кругозору учнів за допомогою прилучення до накопиченого людством досвіду пізнання світу, збагачення свідомості дитини новими відомостями, що сприяють накопиченню уявлень про світ, розвиток знань, умінь і навичок, розвиток природних здібностей кожної дитини, розвиток критичного мислення.

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.
Розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки — це дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично — означає правильно поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити роботи висновки та знаходити рішення, Для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя.
Мета досвіду — створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; допомогти дитині зрости в умовах успіху, допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь треба докласти зусиль. І тоді успіх супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності.

 

Технологія (суть) досвіду

 

Основна ідея ТРВЗ полягає в розвитку мислення дитини в наслідок законів еволюції діяльності. Пропоную виділяти  механізми  технології  ТРВЗ (Додаток1):

 • Механізм «Перетворення»: планомірне перетворення проблеми в образ майбутнього рішення;
 • Механізм «Подолання» : психологічна інерція, яка перешкоджає пошуку рішень;
 • Механізм «Пошуку»: конкретний досвід рішення проблеми раніше.

Використовуючи виділені принципи , як інструментарій ТРВЗ,  приводжу прийоми розвитку творчої уяви  (Додаток 2)

 • «Добре-погано» — головна мета — навчити дітей розглядати будь-який об’єкт з позитивної чи негативної точки зору.

Технологія проведення

 1. Виділити об’єкт чи явище;
 2. Знайти в виділеному об’єкті чи явищі якомога більше позитивних і негативних ознак.

(Опис прийому – Крейда – вибраний об’єкт, нею можна писати і це добре, але її потрібно витирати і біде брудно-це погано.)

 • «Збільшення — зменшення» — головна мета – заміна будь-якої ознаки в бік збільшення або зменшення.

Технологія проведення

 1. Виділити об’єкт чи явище;
 2. Збільшити або зменшити ознаку зросту, розміру або кількості.

(Опис прийому – Велитень- ліліпут; Незлічима кількість солдат чи один в цілому світі Маленький Принц.)

 • Прийом «Навпаки» — головна мета – виявити певні ознаки та замінити їх на протилежні.

Технологія проведення

1.Виділити об’єкт чи явище;

2.Заміна ознак.

(Опис прийому – Прийшла зима — прийшло літо;  випав сніг – сніг розтанув.)

Виходячи з досвіду використання даних прийомів, побачила не абияку зацікавленість учнів в роботі на різних уроках в початковій школі. Згідно з цього вбачаю модернізацію сучасного уроку з використанням інструментарію ТРВЗ через рішення, прогнозування, розвиток ( Додаток 3):

 1. Рішення творчих і винахідницьких завдань будь-якої складності і спрямованості без перебору варіантів.
 2. Прогнозування  розвитку технічних систем (ТС) та отримання перспективних рішень (у тому числі і принципово нових).
 3. Розвиток якостей творчої особистості.

Кожна технологія, має певний механізм, структуру та функцію. Використовуючи, методологічний апарат ТРВЗ педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причому для розвитку творчих якостей особистості і колективу в ТРВЗ використовуються:

 

— Методи розвитку творчої уяви.

— Теорія розвитку творчої особистості.

— Теорія розвитку творчих колективів.

 

 

                             Методи розвитку творчої уяви (ТУ)

 

 

 

У процесі використання у навчанні технології ТРВЗ формується стиль мислення, спрямований не на придбання готових знань, а на їх самостійну генерацію; вміння бачити, ставити і вирішувати проблемні завдання в своїй галузі діяльності; вміння виділяти закономірності, виховання світоглядної установки сприйняття життя як динамічного простору відкритих завдань.

Особливістю роботи з кожною віковою групою є вибір об’єктів винахідницької діяльності, що відповідають віку.

 

Я пропоную виділяти основні етапи уроку критичного мислення:

 1. Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці).
 2. Обгрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вивчення теми та предмета в цілому).
 3. Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку).
 4. Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, особисте розуміння).
 5. Рефлексія (критичний момент уроку)
  — учні переробляють нові знання на власні;
  — запам’ятовують матеріал, так як розуміють його;
  — активно обмінюються думками.

 

    

 

 

 

Методика підготовки уроків з розвитку
критичного мислення

 

 

 

 

 

 

Методична модель пізнавального процесу, побудованого на основі врахування цих стадій, передбачає залучення учнів до пошуку інформації, обмірковування її та прийняття відповідного рішення.

Власний досвід свідчить про те, що які б інноваційні технології ми не впроваджували в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають стратегії технології розвитку критичного мислення ТРВЗ педагогіки,  оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в ігровому спілкуванні. А групова робота для них – це перша можливість виявити себе як особистість, самовиразитись і самоствердитись.

 

 

 

 

Результати досвіду та їх аналіз

 

У результаті реалізації проблеми розвитку критичного мислення були отримані наступні результати:

 • підвищився рівень самостійності і самодіяльності учнів;
 • змінилася динаміка стійкого інтересу учнів до вивчення предметів;
 • зросла динаміка креативних ,пізнавальних здібностей учнів, їх навчальної мотивації;
 • діагнастований позитивний емоційний стан учнів на уроці;
 • зросла успішність учнів на уроках.

 

Обґрунтовуючи показники роботи, вважаю результати втілення досвіду позитивними. Прослідковується динаміка результатів.