Проект «Европейское образование за партами первоклассников»

 

 

 

 

 

 

Опис педагогічного досвіду

Вчителя початкових класів і іноземної мови

Донецької загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів № 80

Донецької міської ради Донецької області

Воєводіної Анни Миколаївни

За темою

«Розвиток критичного мислення через  розповсюдження інструментарію ТРИЗ педагогіки, як основи модернізації сучасного уроку в початковій школі»

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність досвіду

 

Для сучасної освіти характерним є виникнення суперечностей і кризових ситуацій, що пов’язано з невідповідністю темпів і характеру соціальних і педагогічних процесів у країні. Прискорення науково-технічного прогресу, інформаційна революція в сучасному динамічному світі вимагає нових підходів до навчання й виховання молодого покоління. Традиційні педагогічні підходи до організації навчально-виховного процесу все частіше не задовольняють потреб школярів в ефективному, інтенсивному пізнанні навколишнього світу, у формуванні в результаті такого пізнання цілісної наукової картини світу. Існуюча сьогодні система навчання й виховання не завжди здатна створити відповідні умови для всебічного розвитку особистості учня. Потрібні нові підходи, що сприятимуть швидкому та ефективному засвоєнню наукових знань молодшими школярами. Запровадження технологій навчання й виховання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, здатне допомогти у вирішенні окреслених питань.

     Відтак основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему з метою отримання продуктивних результатів. Прагнення педагогів до постійної оптимізації навчально-виховного процесу зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості.

Сьогодні в початковій школі впроваджується багато інноваційних технологій серед яких виділяють наступні групи: технології особистісно-орієнтованого навчання й виховання; традиційні педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів; педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу; педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу; окремі предметні педагогічні технології; альтернативні педагогічні технології; педагогічні технології розвивального навчання та педагогічні технології авторських шкіл.

Низка методик і технологій, що складають зміст особистісно-орієнтованої освіти досить широка: вальдорфська педагогіка, технологія саморозвивального навчання Г. Селевка, дальтон-технологія, колективний спосіб навчання (О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, методика Марії Монтессорі, технологія модульного та модульно-розвивального навчання, проектні технології, розвивальне навчання, технологія рівневої диференціації М. Гузика, адаптивна система навчання А. Границької, технології проблемного навчання, сугестивні тех-нології, продуктивна освіта, особистісно-орієнтоване розвиваль-не навчання І. Якиманської, школа «діалогу культур», інтерактивні технології та деякі інші.

Різноманітність та велика кількість сучасних інноваційних педагогічних технологій вимагає від учителів пильної уваги та відповідної підготовки до їх вибору та впровадження в навчально-виховний процес початкової школи. Інноваційна діяльність передбачає сформованість у вчителя найвищого ступеня педагогічної творчості, оскільки суть такої діяльності передбачає оновлення педагогічного процесу, внесення прогресивного у традиційну систему навчання й виховання.

Досвід за темою «Розвиток критичного мислення через  розповсюдження інструментарію ТРВЗ педагогіки, як основа модернізації сучасного уроку в початковій школі» досить актуальний, бо  використання ТРВЗ педагогіки в початковій школі має на меті розвиток всесторонньої особистості і націленний  на модернізацію уроку, його вдосконалення .

 

 

 

 

Теоретична База

Теоретичною базою створеного досвіду є Закон України «Про освіту», «Про загальну початкову освіту», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Оскільки в основу мого досвіду, покладені розвиток критичного мислення, пошуки інструментарію модернізації уроків  початкової освіти, проблему вдосконалення уроку вирішую на основі створення умов для співробітництва, співдружності, на поєднанні навчання, спілкування та творчості.

Останнім часом з’явилась низка робіт, які детально аналізують проблеми критичного мислення, проблему використання ТРВЗ педагогіки. Чільне місце посідають дослідження  Е.В.Бєлкіна-Ковальчук,  Г. С. Альтшуллера, В. М. Данченко, В. Зусман, Т. В. Кудрявцева, А. П. Лялікова, С. А. Новоселова, В.М . Одріна, В. П. Пархоменко. Теоретичні положення з проблеми розвитку творчих здібностей виводили у своїх працях. Теплов Б.М., Р.С. Немов, С.Л. Рубінштейн, Лук О.М., Пономарьов Я.А. З педагогічної  точки зору цю проблему досліджували І.Я. Лернер, Н.С. Щуркова, В.А. Левін, А.А. Мелік-Пашаєв.

 

 

 

Інноваційність досвіду

 

 

Ми знаємо, що діти навчаються ефективно, коли вони мають можливість слідувати своїм інтересам, здійснювати вибір, активно взаємодіяти з різними матеріалами та одне з одним.

Ми повинні постійно ставити для себе запитання: чи ми хочемо виховати роботів, які будуть повторювати та з точністю відтворювати все, що їм буде сказано, чи, навпаки, ми хочемо розвинути потяг і любов до навчання, критичне мислення, виховувати творчих та соціально відповідальних особистостей?

Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем з використанням однакових технологій, методів, прийомів та засобів навчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший.

Мій досвід формувався не один рік, вибір великої кількості прийомів і методів, підбір завдань все це допомагало прийти до думки, що найкраще розвиток критичного мислення відбувається завдяки широкому використанню інструментарію ТРВЗ педагогіки.

Вперше, я почула про ТРВЗ педагогіку, сидячи на лаві студентів. Вона мене зацікавила, проте я була не впевнена, що саме вона потрібна учням початкової школи. На лоні  великої кількості інноваційних технологій вона здавалась неосяжною. Проте  оволодівши теоретичною базою і вдосконаливши свої знання на практиці не один рік, для своєї роботи, я вирішила, що саме інструментарій ТРВЗ педагогіки найкраще розвиває критичне мислення і його можливо використовувати, як основу сучасного уроку в початковій школі.

Використання ТРИЗ педагогіки здатне забезпечити нову якісну освіту, вона ввібрала  в себе все найгарніше, що дала нам світова педагогічна спадщина.

Вважаю, головними ідеями свого досвіду :

 • ідею розвитку критичного мислення;
 • ідею розвитку природного потенціалу дитини;
 • ідею розвитку ЗУНів ефективними методами, які зацікавлять сучасного школяра і стимулюють його до якісного навчання;
 • ідею розвитку всесторонньої особистості.

Вважаю, що життєвий досвід дитини — вирішальний фактор формування особистості, а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те, що їй органічно притаманне. Ставлю перед собою мету : не управляти процесом засвоєння учнями знань, а супроводжувати формування компетентної особистості.

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.
Розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки — це дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично — означає правильно поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити роботи висновки та знаходити рішення, Для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя.
Мета мого досвіду — створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; допомогти дитині зрости в умовах успіху, допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь треба докласти зусиль. І тоді успіх супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності.

 

 

 

Технологія (суть) досвіду

 

У суть досвіду за темою «Розвиток критичного мислення через  розповсюдження інструментарію ТРВЗ педагогіки як основа модернізації сучасного уроку в початковій школі» покладено аналіз та виявлення загальних принципів, підходів, законів, закономірностей і тенденцій розвитку в процесі наукового пізнання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляхи модернізації сучасного уроку в початковій школі через інструментарій ТРВЗ

 

 

 

 

 

 1. Рішення творчих і винахідницьких завдань будь-якої складності і спрямованості без перебору варіантів.

 

 1. Прогнозування  розвитку технічних систем (ТС) та отримання перспективних рішень (у тому числі і принципово нових).

 

 1. Розвиток якостей творчої особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причому для розвитку творчих якостей особистості і колективу в ТРИЗ використовуються:

 

— Методи розвитку творчої уяви.

 

— Теорія розвитку творчої особистості.

 

— Теорія розвитку творчих колективів.

 

 

                            

 

 

 

 

 

                   Методи розвитку творчої уяви (ТУ)

 

 

 

 

У процесі використання у навчанні технології ТРВЗ формується стиль мислення, спрямований не на придбання готових знань, а на їх самостійну генерацію; вміння бачити, ставити і вирішувати проблемні завдання в своїй галузі діяльності; вміння виділяти закономірності, виховання світоглядної установки сприйняття життя як динамічного простору відкритих завдань.

Особливістю роботи з кожною віковою групою є вибір об’єктів винахідницької діяльності, що відповідають віку.

 

Я пропоную виділяти основні етапи уроку критичного мислення:

 

 1. Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці).
 2. Обгрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вив-чення теми та предмета в цілому).
 3. Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку).
 4. Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, особисте розу-міння).
 5. Рефлексія (критичний момент уроку)
  — учні переробляють нові знання на власні;
  — запам’ятовують матеріал, так як розуміють його;
  — активно обмінюються думками.

 

    

 

 

 

Методика підготовки уроків з розвитку
критичного мислення

 

 

 

 

 

 

Методична модель пізнавального процесу, побудованого на основі врахування цих стадій, передбачає залучення учнів до пошуку інформації, обмірковування її та прийняття відповідного рішення.

Власний досвід свідчить про те, що які б інноваційні технології ми не впроваджували в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають стратегії технології розвитку критичного мислення ТРВЗ педагогіки,  оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в ігровому спілкуванні. А групова робота для них – це перша можливість виявити себе як особистість, самовиразитись і самоствердитись.

 

 

 

 

Результати досвіду та їх аналіз

 

У результаті реалізації проблеми розвитку критичного мислення були отримані наступні результати:

 • підвищився рівень самостійності і самодіяльності учнів.
 • змінилася динаміка стійкого інтересу учнів до вивчення предметів.
 • зросла динаміка креативних ,пізнавальних здібностей учнів, їх навчальної мотивації.
 • діагнастований позитивний емоційний стан учнів на уроці;
 • зросла успішність учнів на уроках.

 

Обґрунтовуючи показники роботи, вважаю результати втілення досвіду позитивними. Прослідковується динаміка результатів.

 

 

Моніторінг

Процесу впровадження та результатів досвіду

 

1.1. Якісна успішність учнів 4 класу з української мови

 

 

Таблиця 1

 

 

1.Якість навчання учнів 4 класу

 

 

Навчальний рік Високий Середній Низький
2010-2011 20% 40% 40%
2011-2012 50% 50%

 

Діаграма 1                                                                              

 

 

 

Таким чином, якість успішності за останні роки зросла:

 

 • Високий рівень на 30%
 • Середній рівень на 10%
 • Низький рівень в загалі відсутній.

 

 

 

Моніторінг

Процесу впровадження та результатів досвіду

 

1.1. Якісна успішність учнів 3класу з математики

 

 

Таблиця 2

 

 

1.Якість навчання учнів 3класу

 

 

Навчальний рік Високий Середній Низький
2010-2011 30 40 30%
2011-2012 65 35 5%

 

 

Діаграма 2

 

 

Таким чином, якість успішності за останні роки зросла:

 

 • Високий рівень на 35
 • Середній рівень на 5%
 • Низький рівень на 25 зменшився.

 

 

 

 

 

Моніторінг

Процесу впровадження та результатів досвіду

 

1.1. Якісна успішність учнів 3 класу з англійської мови

 

 

 

 

Таблиця 3

 

 

1.Якість навчання учнів 3класу

 

 

Навчальний рік Високий Середній Низький
2010-2011 30 40 30%
2011-2012 65 35 5%

 

Діаграма 3

Таким чином, якість успішності за останні роки зросла:

 

 • Високий рівень на 25%
 • Середній рівень на 0%
 • Низький рівень на 20%зменшився.

 

 

 

 

 

Моніторінг

Процесу впровадження та результатів досвіду

 

1.1. Якісна успішність учнів 4класу з англійської мови

 

 

 

 

Таблиця 3

 

 

1.Якість навчання учнів 3класу

 

 

Навчальний рік Високий Середній Низький
2010-2011 25% 50% 25%
2011-2012 45% 35% 20%

 

Діаграма 3

 

 

Таким чином, якість успішності за останні роки зросла:

 

 • Високий рівень на 20%.
 • Середній рівень зменшився на 15%.
 • Низький рівень зменшився на 5 %.

 

 

 

Порівняльна характеристика звичайного і творчого мислення

 

 

Звичайне мислення Критичне мислення
 1. Тенденція до полегшення, спрощення вимог задачі
Тенденція до ускладнення вимог задачі
 1. Тенденція до ухиляння від складних кроків
Прагнення йти шляхом поглиблення складності
 1. Уявлення про об?єкт нечітке, зосереджене на об?єкті-прототипі
Уявлення про об?єкт чітке, спрямоване на пошук ідеального кінцевого варіанта
 1. Уявлення про об?єкт однобічне, поверхове
Уявлення про об?єкт «об?ємне». Охоплює одночасно його підсистему й надсистему, до яких він належить
 1. Уявлення про об?єкт без бачення його розвитку
Об?єкт бачиться в історичному розвитку: у минулому, сьогоденні й майбутньому, якщо буде збережена лінія розвитку
 1. Уявлення про об?єкт «жорстке»
Уявлення про об?єкт «пластичне», легко піддається змінам у просторі й часі
 1. Пам?ять підказує близькі, а тому слабкі аналогії
Пам?ять підказує далекі (а тому сильні) аналогії, причому запас інформації постійно поповнюється за рахунок добору принципів, прийомів
 1. Бар?єр спеціалізації з часом стає все вищим
Бар?єр спеціалізації постійно руйнується
 1. Рівень управління мисленням не зростає
Мислення стає все більш керованим: дослідник оцінює розвиток мислення, відхиляє невдалі варіанти, легко здійснює розумові експерименти

 

 

 

За результатами досвіду, можна зробити висновок, що розвиток критичного мислення можливо розвивати завдяки інструментарію ТРВЗ педагогіки і що ТРВЗ педагогіку можна обирати за основу модернізації уроків в початковій школі.

 

 

 

Практична спрямованість, можливість розповсюдження

 

Досвід має практичну спрямованість. Він може реалізовуватись учителями початкової школи.  Використання ТРВЗ педагогіки  відбувалося на уроках математики, української мови і англійської мови в початковій школі. Завдяки, проведеній роботі, можна зробити висновок, що робота дає позитивні результати і за прогнозами можна припустити про успішність подальших результатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька загальноосвітня школа IIII ступенів № 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфоліо проекту

Авторська школа гуманітарного напряму

 

«Європейська освіта за партами сучасних першокласників у сучасному окрузі «Родина»

 

 

 

Автор:

Воєводіна А.М.

 

 

 

 

 

 

                                          Дитина — це чиста дошка, на якій можна писати все       що завгодно. І залежно від того,хто напише і що….Ми отримаємо майбутнє нашого суспільства.

К.Д.Ушинський

 

Передмова

 

ХХІ Сторіччя ….Це нова епоха, новий вирій у розвитку освіти. Це нові тенденції, нові прагнення, нові стимули і нові рейки  для будування життя майбутніх поколінь.  Час не стоїть на місці, все навколо потерпає змін, вдосконалюється і перенароджується. Великих змін набуває і освітній процесс. Оскільки, освіта – це промінь майбутнього, цеглина сучасного і фундамент, плацдарм, наданий нам нашими великими нащадками — педагогами минулих сторіччь, то вона в першу чергу проходить новий виток розвитку. І в прямій  залежності від того, як будуть підготовлені сучасні вчителі до цього процессу, так будуть підготовлені і  наші учні.

Україна тримає курс на Загальноевропейский стандарт освіти, згідно цьому стандарту, учень після закінчення четвертого класу загальноосвітнього закладу повинен досягти рівня А1 в оволодінні іноземною мовою.  Навчання іноземної мови – є стратегічним напрямом розвитку сучасної європейскої освіти. Ми,вчителі іноземной мови, повинні надати своїм учням всі пріорітетні знання з предмету, на рівні Европи, але таким чином, аби сучасний учень української школи не виїзджав за кордон, а вчився в рідній школі,за рідною партою і був конкурентно-спроможним, тобто його знання відповідали Європейскоу стандарту освіти і не відрізнялися від знань усієї Європи.

Згідно цього, на нас вчителів іноземної мови  покладається велика місія – вибравши свою методику роботи, свої інноваційні методи роботи, навчити наших учнів за оновленими  програмами  іноземних  мов.

Запропонований проект створенний  для передачі мною набутого досвіду роботи з першокласниками  на трансформаційних засадах оновленного змісту навчання.

 

 

 

 

Актуальність проекту

 

Реформування змісту навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах –стртатегічний напрям розвику сучаснї освіти. Це обєктивно зумовлено низькою чинників,пріорітетним серед яких є тенденція на постійну інтесифікацію розвитку міжнародних контактів у ріноманітних сферах життєдіяльності. Першочергово це забезпечується переорієнтацією шкільної іншомовної освіти на комунікативно-діяльносне , особистісно-орієнтоване та культурологічне спрямування навчального процесу. Саме це змусило різнобічно переосмилити теортичні підходи до вибору ефективних технологій і засобів навчання іноземної мови.

Згідно Загальноєвропейского стандарту освіти, початковий етап нової структури шкільної освіти визначається 1-4 класами. Цей етап вивчення іноземної мови дуже важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення.

За свідченням психологів, навчальна діяльність у початковій школі, особливо в учнів 1 класу, набуває специфічного змісту,оскільки це зумовлено ообливостями формування та розвитку пізнавальних інтересів дітей цього віку, їхньої поведінки,емоційно-вольової а мотиваційної сфер. Своєрідним характером мовлення  і діяльності.

Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні 1 класу ще недостатньо володіють лігвістичними поняттями мови. Тому вчителю потрібно шукати такі діяльні методи роботи, при яких першокласник оволодіваю іноземною мовою з цікавістю і користю. Використовування засобів передачі учителем  учневі інформації повинно бути структуйованним і вагомовмісткім, проте слід в першу чергу враховувати вік дітей першого класу.

 

 

 

І ось з цього виходить і актуальність проекту – якими засобами і методами роботи надати учневі знання Європейського стандарту, не виходячи за рамки вікових можливостей учнів першого класу та щоб цей процесс оволодіння іноземною мовою був якісним,як за партами сучасних першоклассників ,так і в майбутньому за випускниками українських шкіл.

 

 

Обгрунтування проекту

 

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови зміст навчання іноземної мови сприяє тому,щоб процесс залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, а й давав змогу глибше розуміти власну культуру та її роль у духовному й моральному розвитку людства. Зміст навчання іноземної мови учнів першого класу створюється на ідеях оволодіння нею у контексті міжкультурнох парадигми,що передбачає взаємопов’ язане засвоєння мови і культури.

Сучасне українське суспільство перебуває сьогодні на одному з вирішальних відрізків свого історичного шляху. Спрямованість України на активну взаємодію з європейськими країнами передбачає наявність міжкультурного навчання у сфері освіти. Тому сучасна система вітчизняної освіти повинна, з одного боку, шукати нові шляхи й методи реалізації освітніх цінностей, а з іншого — зберігати наявні теоретичні й практичні досягнення.

Глобалізаційні тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові вимоги перед освітою, що відіграє вирішальну роль у становленні молодої людини. Чинна гуманістична концепція ґрунтується на визнанні людини найвищою суспільною цінністю, а освіту, її зміст визначає як необхідну умову становлення, всебічного розвитку, самоствердження і творчої самореалізації духовно багатої особистості.

З утвердженням гуманістичної концепції в новій філософії освіти зростає роль особистості учня і вчителя як індивідуальностей, що постійно співпрацюють і розвиваються, ведуть освітньо-культурний діалог у таких напрямках: знання, культура комунікації, новітні технології спілкування, проникнення в сутність предметів, явищ; ціннісні відношення і нові смисли.

Стратегічною метою сучасної освіти є формування високоосвіченої, інтелігентної, самодостатньої творчої особистості з інноваційним типом мислення і діяльності, здатної гідно відповісти на виклики цивілізації. Україна є полікультурною і багатонаціональною державою, тому особливого значення набуває виховання громадян у природовідповідному середовищі національної культури (духовної і матеріальної), становлення патріота України. Усе це потребує оновлення методології та змісту освіти загалом, і мовної зокрема.

 

Мета проекту: На базі рідної школи  і концепції школи «СімЇ»  вивчити (англійську, німецьку мову, французьку та італійську(з вибором) мови згідно з Європейським рівнем А1, не виїжджаючи за кордон. Створити освітній округ і випустити учня європейського стандарту.

 

Гіпотеза проекту:  за допомогою інтерактивних методів викладання, мультимедійних засобів і допомоги учнів інших шкіл, оволодіти декілька-ми мовами одночасно, оволодіти рівнем А1,згідно  Державної програми іноземних мов.

Специфіка проекту: :

За домінуючою діяльністю – практично-орієнтований.

 

За предметно – змістовою областю – інтегрований.

За характером координації – відкритий.

За характером контактів – шкільний, регіональний.

За тривалістю – довгостроковий.

База реалізації проекту – Донецька загальноосвітня школа № 80.

Задачі проекту:

 

Освітні

 

 • Усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві;

 

 • Усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність;

 

 

 • Розуміння особливостей власного мислення;

 

 • Зіставлення іноземної мови з рідною;

 

 

 • Оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни,

мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);

 

 • Залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);

 

 • Уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

 

 

 

Розвивальні

 

 • Розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

 

 • Розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

 

 • Розвиток бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

 

 • Розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

 

 

 

 

 

Виховні

 

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:

 

 • позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;
 • культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;
 • емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;
 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

 

 

Очікувані результати

 

 • Оволодіння учнями іноземною мовою сприятиме розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб між особистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору

 

 • Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному розвитку особистості учня.

 

 • Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів, мова яких вивчається. Цьому сприяє міжкультурний підхід до вивчення іноземної мови. Вона є суттєвим елементом культури народу – носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство іншого народу, краще розуміти власну культуру і культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.

 

 

У першому класі важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета,  вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має  виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв’язання певних проблем власної життєдіяльності. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би більш глибокому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.

 

 

 

 

 

 

Структура та зміст проекту

 

Оволодіння мовою – важлива складова соціокультурної діяльності, тому мовна освіта повинна ставити за мету формування вміння спілкуватися на засадах діалогу культур, коли явища мови і культури, які вивчаються, пропонуються в порівнянні з аналогічними фактами рідної мови і культури. При цьому враховується вплив соціальних, психологічних, освітніх та інших чинників формування як окремої особистості, так і національності в цілому

Концепція мовної освіти в Україні визначає мету і завдання, принципи вивчення мов, структуру і зміст навчання, умови реалізації. Вона ґрунтується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», про мови, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Стратегічною метою сучасної освіти є формування високоосвіченої, інтелігентної, самодостатньої творчої особистості з інноваційним типом мислення і діяльності, здатної гідно відповісти на виклики цивілізації. Україна є полікультурною і багатонаціональною державою, тому особливого значення набуває виховання громадян у природовідповідному середовищі національної культури (духовної і матеріальної), становлення патріота України. Усе це потребує оновлення методології та змісту освіти загалом, і мовної зокрема.

Глобалізаційні тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові вимоги перед освітою, що відіграє вирішальну роль у становленні молодої людини. Чинна гуманістична концепція ґрунтується на визнанні людини найвищою суспільною цінністю, а освіту, її зміст визначає як необхідну умову становлення, всебічного розвитку, самоствердження і творчої самореалізації духовно багатої особистості.

Даний проект побудован за концентричним принципом, що дасть змогу не тільки зберегти наступність і послідовність, а найповніше реалізувати освітньо-культурного діалогу у таких напрямках: знання, культура основне завдання викладання іноземної мови – надати європейську освіту учням за українськими партами.

Проект структурован за такими загальними тематичними блоками-розділами на основі комунікації, новітні технології спілкування, проникнення в сутність предметів, явищ; ціннісні відношення і нові смисли.

 

 

 

 

 

За такою схемою, я пропоную втілити в життя проект, який випустить зі школи учня ЕС-учня европейского стандарту, який матиме змогу конкурувати з учнями інших країн на високому освітньому рівні. Але цьому учневі не потрібно буде виїзджати за кордон, він буде сидіти за українською шкільною партою.

Я пропоную проект створення освітнього округу, на теріторії Кіровського району міста Донецька.  Цей освітній округ,на мою думку, повинен допомогти сучасному учневі створити сприятливі умови для розвитку вмінь спілкуватися на іноземній мові та збагатити знання отриманні на уроках в школі. Особливістю створення такого окуругу є те,що він буде об‘єднувати  не одну школу, не один створенний колектив.  Це дасть змогу дітям конкурувати між собою, тобто ділитись досвідом навчання і спілкування в інших школах. Таким чином, діти грунтовно будуть оволодівати знаннями з іноземної мови різними методами і технологіями, оскільки вони і будуть носіями мови, передатчиками свого роду отриманної інформації в своїй школі до учнів іншої школи. Конструктивно таким чином:

 

У                   учень                           учень

Ч

И

Т

Е

Л

Ь

 

учень                         учень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення освітнього  округу вирішує багато питань сучасної освіти з іноземної мови:

 

 • Глобалізація суспільства

 

 • швидка адаптація до потреб особистості в умовах полікультурного світу, який весь час змінюється

 

 • самоосвітня діяльність особистості

 

 • нові підходи до відбору змісту та організації матеріалів.

 

 • Обмін знаннями

 

 • Новий виток в оволодінні знаннями з іноземних мов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній округ – це допомога учневі в розвитку його здібностей. Це не школа, де він повинен робити уроки, це місце-скарбничка, де він матиме змогу самостійно вибирати метод сприйняття інформації, сьогодні – це може бути мультимедійна робота, завтра робота у лігвістичному кабінеті, після завтра – це постановки великих творів іноземних авторів на сцені.

Робота над втіленням мого проекту досить кропітка. Вона потребує багато  часу, матеріальної бази і багатьох зусиль педагогічних працівників. Але якщо запустити проект в життя, ми заведемо механізм дитячої уяви і зусиль до таких порогів, що учні самі, як потужний механізм запрацюють з новими силами і ідеями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт проекту

 

 

Повна назва проекту «Авторська школа гуманітарного напряму «Європейська освіта за партами сучасних першокласників у сучасному окрузі «Родина»  

 

 

 

 

Цільова група Учні початкової школи
Підстава для розробки проекту Авторська розробка в рамках реалізації концепції розвитку школи-родини
Автор проекту Воєводіна А.М., учитель початкових класів  іноземної мови
Куратор проекту Мамченко Наталя Іванівна, директор школи
Основні цілі і завдання проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачі проекту

 

Мета проекту: На базі рідної школи  і концепції школи «Родина»  вивчити (англійську, німецьку мову, французьку та італійську(з вибором) мови згідно з Європейським рівнем А1, не виїжджаючи за кордон. Створити освітній округ і випустити учня європейського стандарту. Гіпотеза проекту: за допомогою інтерактивних методів викладання, мультимедійних засобів і допомоги учнів інших шкіл, оволодіти декілька-ми мовами одночасно, оволодіти рівнем А1,згідно  Державної програми іноземних мов. 

Специфіка проекту:

За домінуючою діяльністю – практично-орієнтований.

 

За предметно – змістовою областю – інтегрований.

За характером координації – відкритий.

За характером контактів – шкільний, регіональний.

За тривалістю – довгостроковий.

База реалізації проекту – Донецька загальноосвітня школа № 80.

 

Задачі проекту:

 

Освітні

 

 1. Усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві;
 2. Усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність;
 3. Розуміння особливостей власного мислення;
 4. Зіставлення іноземної мови з рідною;
 5. Оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);
 6. Залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);
 7. Уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

 

 

 

 

Розвивальні

 

 1. Розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

2 . Розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

 1. Розвиток бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;
 2. Розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

 

Виховні

 

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:

 • позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;
 • культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;
 • емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;
 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

 

 

 

 

 

 

Основні ресурси й джерела фінансування Основою для реалізації проекту є добровільні внески учасників проекту, фінансова підтримка батьків, проектної групи, інші фінансові джерела не заборонені законодавством
Очікуванні результати   

 • Оволодіння учнями іноземною мовою сприятиме розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб між особистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору

 

 • Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному розвитку особистості учня.

 

 • Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів, мова яких вивчається. Цьому сприяє міжкультурний підхід до вивчення іноземної мови. Вона є суттєвим елементом культури народу – носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство іншого народу, краще розуміти власну культуру і культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.

У першому класі важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета,  вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має  виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв’язання певних проблем власної життєдіяльності. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би більш глибокому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.

 

 

 

Період і етапи реалізації проекту 2012-20151 етап –Підготовчо-моделюючий -2012-20132 етап –Практчно-експериментальний-2013-20153етап- Аналітико-узагальнюючий 2014-2015.

 

 

 

 

 

 

План реалізації проекту

 

 

П/п Найменування робіт і основні етапи його виконання Строки виконання Відповідальні за виконання

 

 

1 етап –Підготовчий (Моделюючий) – 2012-2013

 

 

1 Анкетування учнів, батьків по проблемі проекту Листопад 2012 Всі вчителі початкової школи
2 Марафон батьківських зборів Листопад 2012 Всі вчителі початкової школи
3 Збір проектної групи Листопад 2012 Мамченко Н.І.
4 Розробка проекту  Европейська освіта за партами сучасних першокласників у концепції школи «Родини» Грудень 2012 Мамченко Н.І.Воєводіна А.М.
5 Презентація проекту на педраді. Січень 2013 Воєводіна А.М.

 

 

2 етап – Практичний (апробація проекту)-2013-2015

 

1 Святковий старт проекту Березень 2013 Мамченко Н.І.Воєводіна А.М
2 Робота освітнього округу «Родина» Березень 2013 Воєводіна А.М
3 Фестиваль I speak English і Ich spreche Deutsch Березень 2013 Воєводіна А.М
4 Оцінка психологічного клімату округу Квітень 2013 Воєводіна А.М
5 Розробка предметної моделі родинного виховання в группі (Я передаю знання тобі) Квітень 2013 Воєводіна А.М
6 Батьківська акція «I like speak with you» і «Ich liebe es mit dir zu reden» Квітень 2013 Воєводіна А.М
7 Конкурс між школярами «Назви мене» Квітень 2013 Воєводіна А.М
8 Конкурс малюнків «Я — європеєць» Травень 2013 Воєводіна А.М
9 Створення стінгазети округу «Я знаю про….» Травень 2013 Воєводіна А.М
10 Створення макету будинку «In future I want……» і «In der Zukunft m?chte ich» Навч.рік 2013-2014 Воєводіна А.М
11 Свято «Ukrainian holiday» і «Ukrainian Urlaub» Вересень 2013 Воєводіна А.М
12 Участь в роботі студіі журналістської майстерності « I am a writer», «ich bin ein Schriftsteller» Навч.рік 2013-2014, 2014-2015 Воєводіна А.М
13 Свято «Holidays in Germany» , « Urlaub in Deutschland» Навч.рік 2013-2014 Воєводіна А.М
14 Участь у конкурсах іноземних мов Навч.рік 2013-2014, 2014-2015 Воєводіна А.М
15 Публікації матеріалів роботи проекта постійно Мамченко Н.І.Воєводіна А.М.
16 Залучення до роботи носієв мови(іноземців) постійно Воєводіна А.М
17 Створення макету «Україна – европейська країна», конкурс робіт «I am Ukrainian child» Навч.рік 2013-2014, 2014-2015 Мамченко Н.І.Воєводіна А.М.
18 Відкрите свято «We learn English, German language» Навч.рік 2013-2014, 2014-2015 Мамченко Н.І.Воєводіна А.М.

 

 

 

3 етап – Аналітико-узагальнюючий -2014-2015

 

 

1 Анкетування учасників проекту, збір відгуків 2014 Воєводіна А.М
2 Діагностика 2014 Воєводіна А.М
3 Інформаційний супровід проекту у віртуальному просторі постійно Воєводіна А.М
4 Виступ про проведену роботу на педраді 2014-2015 Воєводіна А.М
5 Підготовка матеріалів по узагальненню і систематизації роботи 2015 Воєводіна А.М
6 Підсумок реалізації роботи проекту 2015 Мамченко Н.І.Воєводіна А.М.
7 Висновки про доцільність використання проектк надалі 2015 Мамченко Н.І.Воєводіна А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

1.Гра-презентація до проекту.

 

2.Конспект уроку англійської мови с використанням інноваційних технологій ( визнаний вчителями України на Методичному порталі)

 

3.Конспект уроку фізичного виховання в 1 класі з використанням інноваційних технологій.

 

4.Конспект уроку української мови  для  учнів 1 класу з  використанням ігрових технологій.

 

5.Стаття «Готовність до інноваційної професійної діяльності як             важлива професійна якість педагога» Вчитель початкових класів і іноземної мови  Воєводіна А.М., Донецької ЗОШ № 80.

 

6.Стаття «Стратегія розвитку сучасної освіти «Бути чи не бути інноваціям в початковій школі».

 

 1. Авторський урок англійської мови «Приголосні звуки».
 2. Фрагменти уроку англійської мови в першому класі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

 

 1. Наказ МОНУ від 07.11.2000р. № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»
 2. В.О.Моляко «Концепція виховання творчої особистості»
 3. О.В.Киричук «Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України»
 4. О.В.Сухомлинська «Цінності освіти і виховання»
 5. Концепція розвитку Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 80 на 2006-2016 роки «Школа-родина
 6. Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462
 7. Е. О. Осипенко Організація навчально-виховного процесу з англійської мови у 2012 / 2013 навчальному році Інструктивно-методичний л
 8. Абдуллаєв Ю.Н., Бушуй А.М. Іноземні мови в сучасному світі і еволюція методики навчання. Ташкент, 2000.
 9. Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (Пояснювальна записка) // Іноземні мови в навчальних закладах.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативність

Навчально-виховної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативність

Навчально-виховної діяльності

Воєводіної Анни Миколаївни

Учителя початкових класів і іноземної мови

 

Назва конкурсу Рівень Результат Рік
Конкурс «Технопарк» шкільний Призер 2009-2010
Конкурс «Подарунок першокласнику» РайоннийМіський 1місце3 місце      2009-20102009-2010
Конкурс «Педагогічна олімпіада» шкільний Лауреат 2010-2011
Конкурс «Інноваційного уроку в початковій школі» Районний 2 місце 2010-2011

Директор ЗОШ № 80                                             Н.І. Мамченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока с использованием Инновационных  технологий

в обучении  английскому языку младших школьников.

Предмет:   английский  язык.

Урок- применение и проверка знаний, умений и навыков.

Тема:”Animals in Our Life”- «Животные в нашей жизни».

Продолжительность: 1 урок-35 минут.

Класс: 1 ( первый  год обучения).

Учебник   “ English”, автор Карпюк О.Д.

Учитель: Начальной школы Воеводина А.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Животные в нашей жизни.

Цели: Образовательная – совершенствование навыков говорения, чтения и аудирования, способствовать увеличению лексического запаса слов.

Развивающая- развитие памяти, внимания, воображения, языковой догадки;

-развитие логического мышления, умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы, планировать свое высказывание;

-развитие способностей к самостоятельному труду;

— развитие познавательного интереса;

Воспитательная-формирование навыков  владения речевым этикетом;

-развитие способностей работать в группе, достигать согласия, приходить к единому мнению;

-воспитание бережного отношения к животным;

-повышение мотивации к изучению английского языка.

Современные образовательные технологии:

Проблемное обучение (постановка проблемы, поиск решения,  выражение решения, реализация продукта).

2.Обучение в сотрудничестве в малых группах (командная работа для активной совместной деятельности и снятия  психологических  барьеров).

 1. Здоровьесберегающая (соблюдение техники безопасности, реализация двигательной  активности, чередование разных видов деятельности, охрана психического здоровья)
 2. Игровые технологии (уроки-игры  в лесной школе, прием игровых команд, прием «Невербальное руководство»,прием «Фантастическая добавка», использование технологии сотрудничества, технологии развития творческих способностей, технологии разноуровневого обучения, технология «Дебаты»).

Оборудование: учебник Карпюк О.Д. «English» для 2 класса, рабочая тетрадь с печатной основой, словарик, рабочая тетрадь, деревянная доска-ферма, набор животных, набор магнитного алфавита, цветной картон.

Ход урока:

1.Организационный момент: (5мин.)

А) Приветствие: Teacher: Good morning!

Good morning! Good morning!

Good morning to you!

Good morning! Good morning!

I am glad to see you!

 

Children: Good morning. Good day.

Good morning! Good morning!

Good morning to you!

Good morning! Good morning!

I am glad to see you!

Teacher: Sitdown, please!

Б) Постановка цели задачи урока: Сегодня мы с вами повторим английские буквы и звуки,  слова по теме «Животные», будем отгадывать кроссворд,  и, конечно же, играть, посетим с вами ферму и совершим путешествие  в лесную школу.

 1. Фонетическая зарядка (5 мин)

— Прежде, чем мы с вами будем повторять  тему «Животные в  нашей жизни», нам надо подготовить наши язычки, чтобы вы научились красиво   произносить   слова. А поможет нам Буратино, который  очень любит английский язык.

One, one, one

I love the son,

Two, two, two

I love me mammy too,

Three, three, three

My mammy loves me.

Four, four, four

I love mammy more. (Дети следом за учителем повторяют слова и жесты).

3.Обобщение и систематизация знаний и умений по теме ”Animals in Our Life”.(15 мин)

А) Каллиграфическая минутка

Ребята, давайте вместе запишем число на доске: Monday, the 26 of March. Class Work.

И пропишем с вами буквы: Mm, Ww, Hh. Слова: mother, word, house. (Применение приема «Игровая команда»).

Б) Применение технологии «Дебаты». (Использование Кроссворда)

Ребята, обратите внимание доску. К нам в гости пришел Шрек и принес задание. Скажите, а что это такое? Это кроссворд и мы должны его сделать. ( Ответы на вопросы учителя на английском языке).

В) Применение Технологии развития творческих способностей.

Дети, посмотрите к нам в гости пришел цветочек и просит нас помощи. Нам необходимо расселить животных на ферме, давайте ему поможем. (Использование доски «A Farm»). Задание учеников называя животных, вставить их в соответствующие квадраты.

Г) Использование  метода  урок-игра «В лесной школе».

Ребята, нас с вами пригласили посетить лесную школу, а давайте,мы с вами совершим путешествие. Ой,  смотрите, кто-то принес нам сундук. А что там? А там…..Без вашей помощи не разобраться. А ну-ка давайте-ка мальчишки и девченки смотреть что-там. (Учитель достает по одному животному из сундучка), а дети угадывают его название на английском языке и тогда учитель вывешивает животных на доску. Смотрите, да это же целая лесная школа. А давайте мы с вами споем им алфавит. (Ребята разделены на команды и по очереди поют алфавит.)  – Использование технологии сотрудничества.

Д) Использование приема «Невербальное руководство».

Ребята, смотрите Шрек снова нам принес задание  и нам нужно  сопоставить английский вариант слов -русскому. Давайте выберем от каждого ряда по одному претенденту. (Приложение 1).

Е) Использование приема «Фантастическая добавка».

Ученик под руководством учителя, изображает пантомимой  животное, поочередно a cat, a dog, a hen, an owl.

Ж) Физкультминутка.

Wink, wink, wink your eyes,
Wink your eyes together.
Wink, wink, wink your eyes,
Wink your eyes together.

Wash, wash, wash your face,
Wash your face together.
Wash, wash, wash your face,
Wash your face together.

I think the animals are always very active. Let’s move a little bit. Please, stand up.

Do the actions:

Jump like a hare!
Climb like a monkey!
Go like a bear!
Swim like a frog!
Fly like a bird!
Thank you. Sit down.

З) Проверочное письмо:

На доске написаны слова, но в них пропущены буквы, вставить их:

A c…t, a d…g, a c….ck, a ….ox, a fr…g.

И) Работа над проверкой лексики:

Загадки……..And now it’s time for the next task. Can you write? I hope you can. I’ll give you a very difficult task. Make up the sentences.

A frog …………..green.

A fox ……………orange.

A rabbit…………..white.

A hen……………yellow.

 1. Домашнее задание (5мин.)

At home, you must write the names of animals into your copy-books and learn it by heart.

 1. Подведение итогов.( 5 мин.)

Dear children! I’m glad to work with you. I’m happy to make friends with you today. Thank you! (учитель подходит к детям и протягивает ладошку).  Our lesson is over. Stand up. Clap your hands. (Дети апплодируют своей работе на уроке)

Доска настроения: В конце урока каждый ребенок напротив классной работы ставит смайлик, либо с улыбкой, либо грустный, в зависимости от того, понравился ли ему урок. Таким образом учитель понимает, понял ли каждый ребенок материал и  все ли было ему понятно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект интерактивного урока физического воспитания для учеников 2 класса.

Тема «Футбол».

Под тема «Элементы круговой тренировки».

Учитель: Начальной школы и английского языка Воеводина А.Н., общеобразовательная школа № 80  IIII ступеней г.Донецка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

В условиях ограниченной площади спортивного зала для уроков  физкультуры в  начальной школе и для повышения моторной плотности урока гимнастики, легкой атлетики,  спортивных игр, в своей работе я часто применяю элементы круговой тренировки. Это один из видов инновационных технологий, который вошел в ранг нововведений не столь давно. Однако приобрел большое распространение среди учителей-практиков.

В основе традиционной круговой тренировки лежит поточный метод проведения занятия, который заключается в выполнении упражнений слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. Этот метод базируется на 20-30 секундном выполнении простых движений  по технике упражнений (50% от максимальной мощности) на каждой станции. Такой режим развивает общую и силовую выносливость, способствует комплексному развитию двигательных качеств, совершенствует дыхательную и сердечнососудистую системы, приемлем на уроках и очень нравиться школьникам.

Для повышения интереса учеников начальной школы к таким занятиям, можно провести его в сюжетно — игровой форме. Вот один из таких инновационных уроков физической культуры  я хочу вам предложить, используя при этом технологию круговой тренировки.

 

 

Урок

Тема: «Футбол».

Под тема: «Элементы круговой тренировки».

Цели урока: Обучающая:    Совершенствование двигательных умений и навыков.

                       Развивающая: Развитие физических качеств.

                       Воспитательная: Воспитание положительных эмоций и любви к занятиям           физической культурой.

Место проведения: спортивный зал

Инвентарь: мячики

 

Ход урока:

 

Вводная часть – 12 минут.

 

 • Построение в шеренгу.
 • Приветствие.

 

Учитель: На станцию “Физкультурная” прибыл 2- А класс. “Здравствуйте, ребята!”

 

Дети: “Здравствуйте!”

 

Сегодня ребята у нас с вами урок – путешествие по железной дороге. Представьте, что мы с вами пассажиры поезда. Машинист – направляющий. Я контролер, у меня билеты. Машинист отрывай билет.

 

Машинист: отрывает билет и читает название станции “Строевая”.

 

Учитель: на этой станции все строятся и на первый – второй рассчитываются. Ребята, а как называется строй, в котором вы сейчас стоите?

 

Дети: шеренга.

 

Учитель: А какое равнение в шеренге?

 

Дети: по носкам (хором).

 

Учитель: « Класс – направо!»

 

Перестроение в колонну поворотом на месте.

 

Как теперь называется строй?

 

Дети: колонна.

 

Учитель: Равнение в колонне?

 

Дети: в затылок (хором).

 

Слушайте мою команду: “Поезд 2-го класса на следующую станцию шагом – МАРШ!

 

Ходьба под счет и бег по кругу в колонне.

 

Остановка. Направляющий отрывает следующий билет. Станция “Музыкальная”.

 

Учитель: На этой станции будем выполнять разминку.

 • Разминка. Комплекс упражнений для ручек и ножек.

 

 

Основная часть – 23 минуты.

 

Учитель: Вы готовы продолжить движение? Размялись?

 

Дети: Да.

 

Учитель: Тогда по вагонам. Машинист, отрывай билет. Станция “Космическая”. Ну что, ребята, прогуляемся по планетам?

 

Делит детей на 2 команды, разбив каждую колонну на две равные части (2 вагона).

 

 • Круговая тренировка (развитие физических качеств).

 

Ученики отправляются на планеты (станции), где получают задание.

Планета “Прыгунов” – команды добираются с одной станции на другую по очереди.

Планета “Ловкачей ” – передача мячика из-за головы наводящего до последнего, при этом дети стоят спинами друг к другу.

 

Начинать и заканчивать выполнение упражнений строго по сигналу учителя. После выполнения задания команды садятся в вагоны и переходят на следующую планету – станцию.

 

Учитель: Хорошо в космосе?

 

Дети: Да хорошо!

 

Учитель: В космосе хорошо, а на земле лучше. По вагонам. Машинист, отрывай билет.

 

Станция “Игровая”. Рукой учитель показывает – место построения.

 

 • Построение в шеренгу.

 

 • Подвижная игра “Прыгай мячик”.

 

 

Дети разбиваются под руководством учителя на 2 команды, у каждой в руках по мячику. Игра заключается в ведение мячика об пол до стенки, а назад бегом. Таким способом, дети проявляют быстроту и ловкость.

 

 

Заключительная часть – 5 минут.

 

Учитель: Все мы немного устали, раскраснелись. А теперь нам пора ехать. По вагонам в круг.

 

 • Построение в круг.

 

Учитель: Машинист, отрывай последний билет. Станция “Дружбы”.

 

За время нашего путешествия мы с вами успели подружиться. А насколько крепка наша дружба, поможет проверить игра “Семья”. Мы ведь знаем, что название нашей школы «Школа-семья». Вот сейчас мы и посмотрим какая у нас семья дружная, добрая и честная.

 

 • Игра малой подвижности “Семья”.

 

Ученики свободно передвигаются по залу. Учитель подает команду: “семья из пяти человек”. Игроки как можно быстрее образовывают группу из 5 человек, взявшись за руки. Учитель должен все время менять численность семьи.

 • Построение в шеренгу.
 • Подведение результатов урока.

Учитель: Дорогие ребята, вот и закончилось наше путешествие по железной дороге. Понравилось вам путешествие? Дома расскажите своим родителям о своем путешествии. Можно придумать свою станцию, ведь путешественники такие фантазеры. А мне хочется поблагодарить вас за активное участие во всех испытаниях, которые встретились на нашем пути. Спасибо всем вам, строимся по двое, в пары и дружно идем в класс.   До свидания.

 

 

 

 

 

 

Общий вывод:

На этом  инновационном уроке, упражнения круговой тренировки были направлены на развитие физических качеств. Также на уроках гимнастики в круговую тренировку можно включать элементы акробатики, упражнения в равновесии, ползание и лазание, с целью совершенствования двигательных навыков. На уроках спортивных игр я включаю в круговую тренировку элементы баскетбола такие, как ведение мяча на месте и в движении, ловля и передача мяча, бросок мяча в корзину и т.д. На уроках легкой атлетики – упражнения с метанием мяча, различные виды прыжков и бега.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку української мови  для  учнів 1 класу

Тема: «День Матері».

Учитель початкових класів і англійської мови Донецької ЗОШ № 80, Воєводіна А.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Даний урок розроблено мною  із використанням такого виду інноваційної технології, як предметно-зорієнтованої, яка набула великої популярності в перехід суспільства до інформаційної стадії розвитку. Використавши одну з її технологій, а саме – ігрову, я прагнула  створити умови для повного індивідуального розвитку дитини, задоволення природних потреб кожного учня, актуалізацію можливостей дитини, через цікаві ігрові завдання уроку,  їх різноманітність використання. Використання ігрової технології – це спосіб, на мій погляд, зробити серйозну роботу цікавою, а зовсім не спосіб звільнити дитину від неї. Проте потрібно мати на увазі, що ставлення дітей до гри різниться і визначається їх особистісним сприйняттям ролі гри у їх житті. Гра – розвага – це зовсім не гра – навчання. Гра-навчання – це життя в адаптованому для дітей вигляді і тому нам, педагогам треба ставитися до цього серйозно і використовуючи обрану мною інноваційну технологію дозуючи, не переплутати гру – розвагу з грою-навчанням.

Закінчуючи свою думку, хочу навести слова Венгера «Якщо ми хочимо, щоб дитина щось засвоїла, то потрібно це втілити в діяльність самої дитини.» Ця думка повинна червоною ниткою проходити через всі уроки учителя. Пропоную розробку свого уроку української мови.

 

 

 

 

 

Урок української мови

ТЕМА: День Матері.

МЕТА: розповісти дітям про свято Дня Матері; збагачувати і активізувати словниковий запас на основі текстів і вправ за темою уроку; формувати вміння узальнювати; вчити і розуміти значення усталених виразів; сприяти моральному розвитку, використати одну з інноваційних технологій – ігрову, для ефективного засвоєння знань, умінь та навичок.

ОБЛАДНАННЯ: клей, ножиці, малюнок квітів.

ХІД УРОКУ:

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.Мовна  розминка.

Наша мати, ваша мати

Мали в поле кози гнати –

Треба їм допомагати.

Чітко вимовляємо звуки (а), (о) в словах.

(Промовляння чистомовки хором 1-2 рази, індивідуально 2-3.)

2.Практична робота

Слухайте, відповідайте: хто це? (Загадка)

Рідна, лагідна, найдорожча — ….. 

Запишіть останнє слово друкованими літерами.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Сьогодні ми поговоримо про маму, про свято День Матері, вивчемо вірш, пограємо в гру.

СПРИЙМАННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

 1. Бесіда:

-Як ви розумієте вислів „Мама – корінь житття, Берегиня роду людського”?

-Як ви розумієте вислів „Вічна мати – символ Добра, Миру, Щастя”?

2.Розповідь учителя.

— Чи знаєте ви, звідки походить свято День Матері?

Ще в 1903 році, майже 100 років назад, молода американка з Філадельфії Анна Джервіс звернулася до сенаторів  з пропозицією- присвятити одинь день у році особистому вшануванню матерів. Вона поєднала це свято з квіткою. Хто мав живу маму, повинен був у цей день приколоти до одягу рожеву квітку, а в кого мама померла – білу. У 1914 році Конгрес США ухвалив постанову про свято – День Матері. За прикладом Америки пішли інші країни, у тому числі й Україна, які стали святкувати День Матері.

В Україні  це свято – триєдине, бо ми вшановуємо трьох матерів. Кого саме ми дізнаємося з вірша.

(Вчитель пояснює незнайомі сова та вирази.)

3.слухання вірша „Три Матері”.


Три матері

Є у кожної дитини

Матінка єдина,

Та, що любить нас і дбає,

Розуму навчакє.

Є у кожної дитини,

навіть сиротини,

наша мати солов їна –

рідна Україна.

І в кожному сеоденьку

Є і буде жити

Божа Мати – наша Ненька,

Мати всього світу.

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ

 1. Фізкультхвилинка


Яблуко

Ось так яблуко!

Смачне, соковите, запашне.

Руку простягніть,

Яблуко зірвіть.

Став вітерець гілля хитати,

Важко яблуко дістати.

Підстибну, руку проятягну,

Швидко яблуко зірву.

Ось так яблуко!

Смачне, соковите, запашне!

 

 

(Діти імітують за прикладом вчителя рухи).

 1. Практична робота

Послухайте назви квітів.

 

Троянда

Кульбаба

Волошка

Жоржина

Дзвіночки

Бузок

Конвалія

 

Давайте дітки, усі разом віріжемо і наклємо у зошит поряд з назвами квітки.(Всі вирізають і клеять, вчителька хвалить).

 • Які квіти ви подаруєте матусі в День Матері? Розкажіть, що ви їй побажаєте.
 1. Давайте розгадаємо ребус

 

 1. Гра «Утвори слово»

Заєць + даремно + чари = ? (Задача)

Малина + машина = ……….(Мама)

Рослина + дива + народ =……(Родина)

 1. Гра «Я – поет »

(Необхідно скласти вірш за запропонованою римою)

Дуже маму я люблю

Мамо, любо ти моя

 1. Гра «Хто уважний»Знайти однаковий звук у словах : гусак, грак, книга, іграшка, черговий.

ПІДСУМОК УРОКУ

-Про що ви дізналися на уроці?

— Давайте згадаємо де в перше почали святкувати свято Дня Матері.

Домашнім завданням буде написати твір на тему „За що я кохаю матусю”

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття «Готовність до інноваційної професійної діяльності як             важлива професійна якість педагога»

Вчитель початкових класів і іноземної мови  Воєводіна А.М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Поняття інноваційної діяльності в професії педагога……
 2. Особливості підготовки педагогів до інноваційної діяльності……………………………………………………
 3. Професіоналізм педагога ХХІ сторіччя…………………..

Загальні висновки

Список використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Поняття інноваційної діяльності в професії педагога.

 

Аналіз розвитку педагогічної освіти засвідчує, що специфіка педагогічної діяльності висуває ряд вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно значимі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності і формують індивідуальний стиль педагога. Сукупність професійно обумовлених вимог до вчителя визначається як готовність до педагогічної діяльності, до складу якої входять: психологічна, психофізіологічна готовність, науково-теоретична і практична підготовка (підготовленість) – все це й становить основу професіоналізму. Сучасна вища педагогічна школа має готувати творчих фахівців, чому сприяє планомірне і систематичне вивчення всіх етапів освоєння передового педагогічного досвіду як передумови готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності.

Джерелами інноваційного розвитку сучасної української освіти стали: рух учителів-новаторів (М.Гузик, В.Шаталов, М.Щетинін); діяльність наукових колективів і окремих науковців, пов’язаних із розробкою філософських і методологічних проблем освіти; активна робота в Україні ряду зарубіжних і вітчизняних фондів, що підтримують різні освітні ініціативи (Міжнародний фонд «Відродження», Фонд Я.Мудрого тощо). Інноваційна діяльність у галузі освіти регламентована відповідними нормативними документами: Законом України “Про інноваційну діяльність”, Положенням “Про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України”.

Деякі вітчизняні автори педагогічні інновації визначають як специфічну форму передового досвіду і ототожнюють їх із радикальними нововведеннями. Специфічність інновацій зв’язують із тим, що, по-перше, вони завжди містять нове рішення актуальної проблеми, по-друге, їх використовування приводить до якісно нових результатів, по-третє, їх упровадження викликає якісні зміни інших компонентів системи.

Інноваційну діяльність можна визначити як цілеспрямоване перетворення практики освітньої діяльності за рахунок створення і освоєння нових освітніх систем або якихось компонентів. Інноваційна діяльність – це особливий вид діяльності, призначення якої – зміна в способах і змісті практики освіти з метою підвищення її ефективності. [3,с.281].

Ми маємо багато прикладів, коли творчі вчителі, будучи незадоволеними способами своєї роботи, створювали нововведення, які потім набували широкого поширення. Розроблені нововведення повинні пройти експериментальну апробацію, за результатами якої можливі певні корективи. Перш, ніж нововведення вийде в стадію розповсюдження, воно проходить експертизу, тобто оцінку своєї відповідності різним вимогам.

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов’язані з необхідністю поєднання інноваційних програм із державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують принципово нових розробок, нової якості педагогічного новаторства. Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не тільки на професійному, а й на особистісному рівні. Однак включення педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності. Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який вимагає наявності у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. [4,c.51].

Багато проблем, що постають перед педагогами, які працюють в інноваційному режимі, пов’язані з низькою інноваційною компетентністю – системою мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, котрі забезпечують ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначається за такими показниками: інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи; усвідомлення потреби впровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці; зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну діяльність; готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності; володіння практичними навичками освоєння відомих педагогічних інновацій та розроблення нових. Ці показники виявляються в різноманітних поєднаннях і взаємозв’язках. Зокрема, потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших знань у конкретній галузі, а успішність власної педагогічної інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, знаходити нові способи діяльності, відстоювати новаторські підходи у суперечці з тими, хто їх не сприймає.

Висновок:

В першому пункті ми визначили поняття інноваційної діяльності, її істотну роль в діяльності педагога. З’ясували, що інновація в професії педагога необхідна, бо вона сприяє новому досвіду, розширенню знань педагога, допомагає вчителю в підготовці до уроку, сприяє кращому запам’ятовуванню вивченого матеріалу учнями , робить уроки різноманітними і цікавими для дітей. А також визначили показники, за якими  визначається готовність вчителя до інноваційної діяльності.

 

 

 1. Особливості підготовки педагогів до інноваційної діяльності.

 

Вузловим моментом підготовки педагогів до рішення завдань модернізації освіти є й оволодіння способами інноваційної діяльності, відмова від звичних стереотипів відтворення вже освоєних, але застарілих і неефективних прийомів професійної діяльності. Орієнтації на інновації у сполученні з переходам від вузькопрофесійних поглядів до реформаторських позицій учасників суспільних реформ – це одна з особливостей головних принципів підготовки педагогів в модернізації освіти, в інноваційній діяльності. Розглянемо умовно, етапи підготовки педагогів до інноваційної діяльності. Із цією метою структуруємо рішення завдання за етапами, визначивши, які зміст і види діяльності будуть актуальні на кожному етапі.

Етапи :

 • Узгодження цілей інноваційної діяльності.
 • Трансформація змісту педагогічної взаємодії та співробітництва на основі нових цілей шкільної освіти.
 • Розвиток операційної готовності до реалізації інноваційної діяльності.Розвиток готовності до проектування педагогічних програм, орієнтованих на досягнення нових освітніх результатів.

 

Етап узгодження цілей інноваційної діяльності пов’язаний з аналізом досягнутих освітніх результатів, освоєнням змісту програми модернізації освіти як технології, що дозволяє вийти на нові результати. Труднощі даного етапу полягають у тому, що ідея необхідності інноваційних перетворень може бути неочевидною для досить великої частини членів педагогічного колективу, а самі перетворення сприйняті формально, як внесення організаційних змін у практику роботи школи. Так, наприклад, єдиний державний іспит може бути оцінений частиною педагогів тільки як освоєння тестових форм контролю знань, а перехід до профільного навчання — як додаткова можливість розширення обсягу навчального матеріалу. Однак специфіка програми модернізації полягає в тому, що перехід на інші результати неможливий ані за рахунок простого збільшення обсягу, ані за рахунок суто формальної зміни форм урахування освітніх результатів. Таким чином, освоєння змісту програми модернізації освіти як елемента підготовки до інноваційної діяльності повинне супроводжуватись педагогічним аналізом можливостей підвищення якості освіти. У зв’язку з цим предметом обговорення може стати не тільки новий зміст, який необхідно освоїти, а й загальні проблеми реформування освіти, підвищення її якості.

Програма модернізації передбачає системні зміни в діяльності школи. Вона може бути реалізована тільки зусиллями колективу, чиї педагогічні позиції погоджені за цілями, способами реалізації, строками впровадження інноваційних змін. Необхідність такого узгодження актуалізує використання технологій педагогічного аналізу, заснованих на групових формах роботи, таких як «круглий стіл», педагогічний консиліум, семінар, дискусія..

Трансформація змісту педагогічної взаємодії та співробітництва на основі нових цілей шкільної освіти, розвиток операційної готовності до реалізації інноваційної діяльності — другий етап підготовки педагогів. Основним видом на цьому етапі є освітня діяльність у формі внутрішньошкільної, міжшкольної та міжмережевої взаємодії. Варто розуміти, що без опори на педагогів, які підтримують ідеї інноваційних перетворень, володіють технологіями реалізації цих ідей на практиці, будь-яка програма підвищення якості освіти приречена на провал. Тому першим і досить значущим завданням даного етапу є підготовка шкільних стратегічних команд, здійснювана у формах міжшкольної та міжмережевої взаємодії. Для рішення цього завдання необхідна ініціація на муніципальних, районних, регіональному рівнях програм перепідготовки та підготовки шкільних стратегічних команд до рішення завдань програми модернізації освіти. Форми ініціатив можуть містити в собі подачу заявок в установи п.ідвищення кваліфікації, висування проектів і програм, що передбачають організацію навчання шкільних стратегічних команд.

Третій етап рішення завдання підготовки педагогів до рішення завдань підвищення якості освіти, таким чином, передбачає організацію практичної діяльності педагогів із проектування та реалізації програм модернізації освітнього процесу, укладу шкільного життя, освітнього середовища школи. До цього етапу повинен завершитись процес висування цілей інноваційної діяльності, процес підготовки як ініціаторів і модераторів перетворень (членів стратегічної команди), так і їх учасників (членів педагогічного колективу). Рекомендації з модернізації освітнього процесу, освітнього середовища, укладу шкільного життя представлені у відповідних розділах рекомендацій. У рамках розгляду проблеми підготовки педагогів доцільно визначити методики, за допомогою яких здійснюється запуск модернізаційних змін в освітній системі школи.

На наш погляд, варто зупинитись на трьох вузлових елементах модернізації освіти в умовах школи. Це проектування освітньої програми, проектування робочих навчальних програм і вибір. підручників, проектування програм взаємодії з педагогічними партнерами школи.

Культура освоєння педагогом інноваційної технології  є складовою частиною його професійної педагогічної культури й передбачає розвиненість інноваційної поведінки учителя як сукупності зовнішніх виявів його особистості, спрямованості на зміну сучасної системи освіти, інноваційної компетентності учителя як системи мотивів, знань, умінь, навичок, його особистісних якостей, що забезпечує ефективність запровадження інноваційної технології, враховує рівень готовності учителя до інноваційної діяльності, під якою розуміється особливий особистісний стан педагога, наявність мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. [3, с. 277-289].

Фахівці з питань педагогічної інноватики досліджують феномен інформаційної культури учителя, зміст компонентів якого охоплює й культуру освоєння педагогом інноваційних технологій . Вивчення більш вузького поняття дозволяє виявити такі типи професійної педагогічної культури, які залишилися поза інтересами освітян. Спроба розв’язання окресленої проблеми, на мій  погляд, сприятиме визначенню можливих шляхів щодо включення в інноваційний режим учителів з різними рівнями готовності до інноваційної діяльності. А це є дійсно актуальним питанням в умовах нової освітньої парадигми, тому що інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем освітянської практики, а готовність до їх застосування, як було зазначено вище, – вимогою до усіх педагогів.

Прояв рівня культури фіксується відповідним її типом: репродуктивним, природничим, активним і творчим. [4, с. 277-289].

Репродуктивний тип культури освоєння педагогом ІТ. Цей тип визначається когнітивною детермінантою, тобто «інтелектуальним прийняттям» нового способу організації навчальної роботи. Педагоги, які належать до цього типу культури, добре обізнані з теоретико-методологічними основами ІТ, зі змістом найбільш відомих з них. Нерідко вони застосовують окремі елементи тих або інших ІТ у власній педагогічній практиці, але тільки за однієї умови: остаточно переконавшись у їх ефективності, коли більшість колег явно і однозначно висловлюються в їх користь. Педагоги цього типу, як було зазначено вище, мають достатньо високий рівень теоретичних знань щодо освітньої інноватики, але не достатньо володіють методиками застосування ІТ, а головне відчувають утруднення при проектуванні мети власної діяльності, моделюванні процесу особистісно-професійного саморозвитку [3, с. 260].

. Саме тому педагоги цього типу культури мають певні складнощі щодо освоєння ІТ у модельованій практиці. Часто ускладненість упровадження інноваційних дидактичних технологій пов’язана також із бар’єрами творчості – перешкодами, які заважають особистісному вияву творчої діяльності [2, с. 260]. Причинами цього, на думку Г. Ліндсея і К.-Л. Халла, може бути нерішучість – як небажання мати смішний вигляд, конформність – як бажання не виділятися, бути таким, як усі, неадекватне оцінювання своїх дій і як наслідок – їх приховування, чутливість до критики, надмірна тактовність, ввічливість, а тому – невміння

постояти за себе, відкрито виступити і обґрунтувати свою думку. Отже, особистісно-професійному розвитку заважають стійкі стереотипи в мисленні і поведінці, схилення до авторитарної парадигми, намагання уникнути ризику, недооцінювання власних можливостей, неадекватна самооцінка.

Природничий тип культури освоєння педагогом ІТ. Саме цей тип культури залишався за межами дослідження фахівців з проблеми інноватики. Однак його визначення має, на нашу думку, неабияку значущість, тому що більшість учителів налаштовані на сприйняття тих ІТ, які відповідають розвитку їх загальних здібностей, що визначають інтелектуальні можливості і забезпечують досягнення успіхів у застосуванні певних ІТ. Отже, до цього типу належать педагоги, у яких сформовані особистісно-професійні якості і які мають вроджені здібності, що становлять відносно стійкі характеристики

особистості вчителя необхідні для ефективного упровадження конкретних ІТ. Наприклад, для успішної організації дидактичних ігрових маніпулятивних технологій у навчальному процесі [7] мають бути добре розвинути моторика, наочне- образне і наочне-дійове типи мислення. Саме наявність відповідних якостей і здібностей, тобто так звана природна налаштованість на сприйняття окремих технологій, у даному прикладі маніпулятивних, а не глибокі знання у галузі інноватики, стимулює інтерес до конкретних ІТ, є підґрунтям позитивного ставлення до них, спонукає брати активну участь у їх впровадженні і розповсюдженні. Але у цьому випадку такі питання як сутність і структура педагогічної інноватики, особливості інноваційного навчання, питання освоєння і застосування педагогічних новацій потребують ретельного їх вивчення.

Природничий тип передбачає актуалізацію мотиваційної детермінанти педагога щодо бажання застосування ІТ у навчальному процесі. Наявність високої мотивації обумовлена також природничими даними, що є підґрунтям впевненості у свої можливості щодо успішності впровадження ІТ. Але позитивні результати можливо досягти за умови, що самооцінка педагога відповідає його реальним можливостям. При завищеній самооцінці виникає необґрунтована самовпевненість у собі, яка в окремих випадках є причиною схильності до освоєння «по ходу роботи», тобто методом спроб і помилок. Тому, на цьому рівні культури освоєння ІТ свобода й творчість педагога можлива й необхідна в тому діапазоні дій, які призводять до досягненнямети, але суб’єктивізм педагога має бути зведений до мінімуму.

Активний тип культури освоєння педагогом ІТ. Педагогів цього типу характеризує системність знань з питань освітньої інноватики, високий рівень готовності до експериментальної діяльності, структура якої характеризується сформованістю мотиваційного, технологічного, креативного і рефлексивного компонентів. Учителя цього типу орієнтовані

на пошук найбільш раціональних методів оволодіння знаннями з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу й втілення ефективних ІТ у власну педагогічну практику. Основою позитивного ставлення до ІТ є потреба в новій інформації, нових знаннях і результатах діяльності, а також поривання до того, чого «не вистачає», мова йдеться, перш за все, про професійну спрямованість на особистісний розвиток. Педагогам цієї групи притаманна педагогічна рефлексія, сукупність стійких мотивів при наявності домінуючих внутрішніх мотивів, творчий підхід до діяльності, а також ініціативність, принциповість, послідовність у відстоюванні своїх поглядів у процесі застосування ІТ. Ця група учителів охоче йде на діагностування власного стилю роботи й викладання, з метою виявлення своїх сильних і слабких рис.

Але творчий, конструктивний педагог не обов’язково є педагогом з високим інноваційним потенціалом. За кваліфікацією суб’єктів інновацій Є. Роджерса, їх можна кваліфікувати як педагоги-«ранні реалізатори» на відміну від педагогів-«новаторів», у яких яскраво виражений новаторський дух, які завжди першими охоче сприймають нове як позитивне, вміють розв’язувати нестандартні завдання, часто самі створюють і розробляють педагогічні інновації. За даними дослідника К. Ангеловськи саме педагоги-«ранні реалізатори» на початку 90-х років складала більшість – 44.7%, в порівнянні з новаторами – 6.6%, так звані помірні складали 17.7%, біля третини відносились до нововведень стримано. [1,с.48].

Цей тип у порівнянні з наступним, творчим, також передбачає, що учитель або має всі особистісно-професійні якості, які необхідні для успішної організації ІТ у навчально-виховному процесі, або має стійке прагнення до їх надбання. Наявність високої мотивації щодо упровадження ІТ обумовлена у цієї категорії вчителів, насамперед, зрозумінням й визначенням дидактичних можливостей ІТ меті й завданням навчання, усвідомленням практичної значущості ІТ, що і є підґрунтям для саморозвитку. Спрямованість на засвоєння нових знань, навичок і умінь з метою задоволення потреби в освоєнні ІТ обумовлює, в свою чергу, потребу в особистісному зростанні, самовдосконаленні, в реалізації свого особистісно- професійного потенціалу.

Таким чином, цей тип культури, обумовлений активно-особистісною позицією щодо їх освоєння, визнанням необхідності освоєння ІТ у модельованій практиці, розвиненою креативною детермінантою, а також наявністю досвіду, певних здібностей та сформованістю знань, умінь і навичок, які безпосередньо пов’язані з упровадженням дидактичних ІТ у навчально-виховному процесі.

 

Висновок:

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який вимагає наявності у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. Багато проблем, що постають перед педагогами, які працюють в інноваційному режимі, пов’язані з низькою інноваційною компетентністю – системою мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, котрі забезпечують ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Я вважаю, що слід брати до уваги тип культури педагога, тобто той рівень особистісних якостей і вмінь, які будуть балансувати наряду з новими технологічними процесами освіти.

 

 1. Професіоналізм педагога ХХІ сторіччя.

Готовність колективів шкіл до впровадження програм підвищення якості освіти — одна з визначальних умов здійснення процесу модернізації будь-якої освіти. Реалізація цієї умови ставить керівників освітніх установ перед необхідністю розробки тактичної та операційної програм включення педагогів у інноваційні процеси. Час не стоїть на місті, перехід суспільства до інформаційної стадії розвитку спричинив принципові зміни, насамперед, саме у тих сферах соціальної життєдіяльності, що пов’язують з соціалізацією індивіда. Важливими стають не знання людини самі по собі і навіть не вміння їх застосовувати в тій чи іншій ситуації ,а вміння самостійно здобувати необхідну інформацію, відповідно до змін опановувати нові навички та здібності, в межах нової загальносуспільної ситуації.

Оновлення шкільної освіти в Україні характеризується розвитком інноваційних процесів. Істотною особливістю цієї  тенденції є пошук ефективних навчальних технологій самим учителем. Саме в цей час в хід вступає професіоналізм вчителя, готовий до будь-яких зрушень  в суспільному житті. [8]

Держава ставить перед учителем завдання створити умови для розвитку особистості кожного учня, вдосконалювати роботу з обдарованими дітьми, формувати спосіб життя з метою швидкої адаптації учнів до соціальних змін у суспільстві. Вчитель у наш час готовий до інноваційної ідеї. Він проявляє свій професіоналізм на новому знанні про процеси людського розвитку, ідеї, що пропонують теоретичні підходи до вирішення педагогічних проблем, що не виникали раніше, використовує конкретні практичні технології отримання високих результатів. Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду. Це цілеспрямована педагогічна діяльність, що зорієнтована на зміну та розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих  результатів, здобуття нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.

Педагог нашого часу – це капітан великого човна знань, який веде за собою цілу команду майбутніх лікарів, економістів, перекладачів та інших фахівців, це людина, від якої залежить майбутнє окремої особистості і суспільства в цілому. Готовність вчителя завжди вчитися і вдосконалюватися разом з наступним поколінням, не абияка професіональна риса, бути готовим до інновації, вивчати нові технології, вміти використовувати їх в своїй діяльності-це все про педагога ХХІ сторіччя.

 

 

 

 

 

Висновок:

К.Д. Ушинський писав: «Педагогіка здається легкою роботою, але коли стикаєшся з нею на практиці-легкою вона здаватися не може». Я погоджуюся зі словами великого геніального педагога, оскільки спробувавши педагогічний шлях приходить розуміння того, що від особистості вчителя залежить майбутнє багатьох дітей. Вчитель повинен постійно вдосконалюватися, бути готовий до освітніх реформувань, до новітніх технологій, розуміти їх, постійно використовувати на своїх уроках. Йде час змін і велика роль належить професійним якостям учителя, він повинен ввести в новий дорослий світ малечу зрозумілими саме їй методами і формами роботи, зацікавити дитину, всебічно розвивати. Це все стосується інноваційної готовності педагогічних кадрів.

 

Загальний висновок:

 

Важливі нововведення в освіті, які вимагають зміни навчальних планів, програм, методик, підручників і посібників, вступають у конфлікт зі сталою і звичною для нас системою. Цей конфлікт становить сутність інноваційної діяльності. Вона базується на основі глибокого розуміння законів соціального розвитку, освіченості педагога і його педагогічного чуття.

Інноваційну діяльність можна визначити як цілеспрямоване перетворення практики освітньої діяльності за рахунок створення і освоєння нових освітніх систем або якихось компонентів. Інноваційна діяльність – це особливий вид діяльності, призначення якої – зміна в способах і змісті практики освіти з метою підвищення її ефективності. Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який вимагає наявності у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. Багато проблем, що постають перед педагогами, які працюють в інноваційному режимі, пов’язані з низькою інноваційною компетентністю – системою мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, котрі забезпечують ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.  Аналіз реального стану готовності вчителів  до інноваційної діяльності  дає нам уявлення про сучасну ситуацію, що склалася. На мій погляд, теоретична підготовка до інноваційної діяльності  вчителів є достатньою, однак її практичний аспек потребує подальшого удосконалення і більш часу. До числа завдань інноваційної діяльності необхідно включити виявлення і узагальнення педагогічного досвіду вчителів-практиків. При виконанні завдань самостійної роботи з новими технологіями слід  збільшити долю завдань пошукового характеру, що позитивно впливають на мотивацію і значно підвищують якість засвоєння нових знань, тими вчителями, чий рівень сформованості знань ще  недостатній.

Працюючи над своєю роботою, я визначила для себе спектр головних понять, які задіяні в моєму рефераті – інноваційна діяльність, інноваційна технологія, педагогічна культура. Розкрила, визначивши умовно, етапи підготовки педагогів до інноваційної діяльності. Ознайомилася з роботою фахівців педагогічної іноватики, які досліджують феномен інформаційної культури учителя, зміст якої  охоплює й культуру освоєння педагогом інноваційних технологій.

Я вважаю, що готовність до інноваційної професійної діяльності – важлива, професійна якість педагога.

 

 

Стратегия развития современного образования: «Быть или не быть  инновациям в начальной школе».

XIX век – век новшеств и нововведений, век открытий и стремлений, век совершенствования всех сфер жизни человечества, образовательный процесс не исключение. Стратегия развития современного образования — это направление учебной деятельности на выработку у современных учеников необходимых компетентностей, которые бы в будущем давали возможность ученикам школ чувствовать себя на высоком уровне развития в мировом мультинациональном пространстве. Это обусловлено многими факторами, приоритетом среди которых есть тенденция к интенсификации развития международных контактов в различных сферах деятельности. Важное место в этих трансформациях принадлежит обновлению содержания образования.

Главная цель обучения английского языка в начальной школе – формирование коммуникативной компетенции, которая обеспечивается лингвистическим, разговорным и социокультурным опытом, согласованных с возрастными особенностями младших школьников.

Начальный этап обучения английскому языку в начальной школе особенно важен, так как в этот период закладываются психолингвистические основы иноязычной коммуникативной компетенции, необходимые для дальнейшего развития учеников.

Согласно новой структуре  школьного иностранного образования начальный этап изучения английского языка начинается с 1 класса.

И вот возникает вопрос: « Стратегия развития современного образования: «Быть или не быть  инновациям в начальной школе».

Программа дана, работу нужно выполнять. Берем учебный период с 1 сентября по 15 октября, анализируем выполненную работу и знания, полученные учениками 1 класса. Проводим социометрию показателей.

В классе 29 учеников.

 

 

 

Фамилия и Имя ребенка Начальные знания По итогу двух недель По итогу 4 недель По итогу 6 недель
Алёхов      Антон нет Знание 6 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Булгаков      Роман нет Знание 8 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Бутивченко      Илья нет Знание 7 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Бухтияров      Павел нет Знание 5 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Горбенко      Глеб нет Знание 6 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Гульченко      Роман нет Знание 5 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Гурская      Диана нет Знание 9 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Затишной      Игорь нет Знание 7 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Карцев      Георгий нет Знание 8 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Керимова      Медина нет Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Коленчук      Виктория нет Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Кордик      Виктор нет Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Котельникова      Евгения нет Знание 9 букв Знание 10 слов 14слов и 12букв
Кузина      Лиля нет Знание 7 букв Знание 8 слов 16 слов и 15букв
Лозовой      Александр нет Знание 8 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Новиков      Александр нет Знание 9 букв Знание 10 слов 14слов и 12букв
Нога      Александра нет Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Постоянкина      Дарья нет Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Пшедромирский  Тимофей есть Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Романченко      Дамир нет Знание 7 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Савинов      Юра нет Знание 9 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Сажина      Юлия нет Знание 9 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Сенотрусов      Павел есть Знание 7 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Стрельников      Егор есть Знание 9 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Харин      Руслан есть Знание 10 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Хобта      Никита нет Знание 9 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Челпанова      Анна нет Знание 8 букв Знание 10 слов 16 слов и 15букв
Шестопалов      Ваня нет Знание 7 букв Знание 8 слов 14слов и 12букв
Шукшалова      Диана           есть                 знание 10 букв Знание 8 слов

 

 

Условно примем за группу А – ребят в начале учебного года, за группу Б – ребят через 1.5 месяца обучения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы можем увидеть, что сравнительная социометрия показывает нам, что в период в 1.5 месяца ученики первого класса дают результаты высокого восприятия английского языка в 50%, среднего 50 % и низкого в 0%.

Следовательно, экспериментально мы выяснили, что необходима стратегия современного образования, что наши ученики готовы к усвоению нового материала, к знакомству с новым для них английским языком, что целесообразно внедрение иностранных языков с первого класса. Так же мы выяснили, что  изучение английского языка стимулирует развитие интересов учеников к культуре других стран и народов, позитивно влияет на межпредметные  связи, так как это обеспечивает опередительное значение в изучение родного языка. Как говорил Иоганн Фольфган Гете «Кто не знает иностранного языка, тот не знает своего родного».

Изучение английского языка с первого класса обеспечивает образовательные, воспитательные и развивающие способности учеников, стимулирует их самостоятельную деятельность и познавательную активность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок английского языка для второго класса (первый год обучения)

Тема: «Согласные буквы ( consonants ), звуки [ s ] – [ z ].»

Учебник Карпюк О.Д.

Учитель начальной школы и английского языка Воеводина А.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: согласные звуки ( consonants ), звуки [ s ] – [ z ].

Цель: Образовательная — повторить и закрепить звуки [ f ] — [ v ], выучить правописание и чтение новых слов со звуками [ s ] – [z ].

            Развивающая – развивать монологическую речь с помощью стихотворений на английском.

Воспитательная – воспитывать интерес к языку другой страны.

Оборудование: учебник английского язика О.Д. Карпюк.

Ход урока:

 1. Проверка домашнего задания:
  • письменный диктант слов с переводом: knife — нож, family – семья, very – очень,  never – никогда.
  • Чтение слов: fase [ feis ], fine [ fain ], five [ faiv], save [ seiv ].
 2. Сообщение темы и заданий урока:
 • Consonants [ s ] – [ z ].
 • Listen and repeat lesson 3.1.
 • Learn ( выучи слова).
 • Ask and answer lesson 3.2.
 1. Актуализация знаний:
 • Игра по рядам, тренируемся в чтении согласных звуков:

1             2             3

[ s ] – six         sit          say

fase        sleep      song

cell         place      so

 

[ z ] – zoo        zero        zone

zebra      crazy      prize.

 • Составление предложений с предложенными словами.
 1. Разговорная разминка:

Spring

What do we do in spring?

In spring we play and sing.

 

Весна

Что мы делаем весной?

Весной мы играем и поем.

 1. Систематизация и закрепление знаний:
 • Аудирование по словам
 • Затранскрибуй ( transcribe ): zoo [ zu: ], nose [ nouz ], crazy [ ‘kreizi ].
 1. Подведение уроков:

Сегодня мы выучили новые звуки, закрепили раннее выученный материал, провели занимательную игру. Все были молодцы.ю

 1. Домашнее задание:
 • Выучить слова стр. 105 учебника;